Splošni pogoji Miki PŠ, d.o.o.

 

MIKI PŠ, d.o.o.
Kamniška c. 24a
1235 Radomlje


SPLOŠNI POGOJI MIKI PŠ, d.o.o. 

 

1. NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA
Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom (izvajalcem) storitev MIKI PŠ, d.o.o., (v nadaljevanju Miki) ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka, uporabnik, udeleženec) nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani na www.mikiples.com , z izpolnitvijo obrazca, ki so ga prejeli na recepciji Mikija, v vrtcu oz. osnovni šoli. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki). Z nastankom obligacijskega razmerja med Mikijem in stranko se slednja zaveže, da sprejema in da bo spoštovala aktualne »Splošne pogoje Miki PŠ, d.o.o. Splošni pogoji Miki se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja Miki. 

2. INFORMACIJE
Informacije o storitvah Mikija so omogočene:
• na spletnih straneh www.mikiples.com ,
• preko elektronske pošte info@mikiples.com ,
• s povratno pošto, v primeru prispele pošte na naslov: Miki PŠ, Kamniška c. 24a, 1235 Radomlje,
• po telefonu 01 724 25 85 ali 041 628 284 v času uradnih ur,
• osebno, na recepciji Mikija v času uradnih ur.

Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na spletni strani Mikija www.mikiples.com

3. VPIS V TEČAJE
V tečaj se udeleženec vpiše z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojimi podatki preko spletne strani, osebno na recepciji Mikija ali z izpolnitvijo obrazca, ki so ga prejeli v vrtcu oz. osnovni šoli ter s plačilom tečaja po veljavnem Ceniku Mikija najkasneje do pričetka prve vaje tečaja.Vpis v posamično skupino je mogoč do zapolnitve prostih mest v tej skupini.           
Tečaj se plača kot vadnino oziroma šolnino (v nadaljnjem besedilu: šolnina) za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrani tečaj (dvomesečno obdobje za večstopenjske programe, ki potekajo enkrat tedensko ter mesečno obdobje za večstopenjske programe, ki potekajo dvakrat tedensko).Celoletni rekreativni plesni program za otroke (vrtci in osnovne šole) in plačilo šolnine za ta program je razdeljeno na več plačilnih obdobij. Po oddaji prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve predračun za plačilo šolnine za obdobje po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Šolnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za celoletne plesne programe za otroke, ki je naveden na sami prijavnici. Šolnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na predračunu oz. pred udeležbo na prvi vaji plesnega programa za otroka v posameznem četrtletju.  Za nadaljevanje izobraževanja v višje stopnje je potrebno vsakokratno šolnino poravnati vnaprej, najkasneje do pričetka prve vaje v novem mesečnem ali dvomesečnem obdobju, sicer se udeleženec ne more udeležiti vadbe v novi stopnji tečaja.Četudi se udeleženec ne more udeležiti posamične vaje tečaja zaradi neplačila šolnine, mora Mikiju plačati celotno šolnino. 

4. OBDOBJE IZVAJANJA TEČAJEV
Redna izobraževalna dejavnost izvajanja plesnih tečajev poteka v Mikiju, po planiranih urnikih tečajev, vsak dan v tednu od septembra do predzadnjega šolskega dne v juniju, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. Dnevi in obdobja, v katerih redna dejavnost ne poteka, so vnaprej objavljeni na spletni strani Mikija www.mikiples.com . V obdobju poletnih šolskih počitnic (julij in avgust) se dejavnosti v Mikiju izvajajo projektno. 

5. ODGOVORNOST
Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih Mikija je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter Miki zanjo ne nosi nobene odgovornosti. Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev Mikija. Za zavarovanja, kot npr nezgodno, odhodi v tujino, treningi, vaje,… poskrbite sami. Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil Miki. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja ne bo udeležil in bo ostal doma. Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da Miki izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja tečajev pri Mikiju. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb pri Mikiju, Miki ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper Miki. 

6. CENIK STORITEV
Cenik storitev Mikija je sestavni del »Splošnih pogojev Miki PŠ, d.o.o.« in je objavljen na spletni strani www.mikiples.com , prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu v recepciji Mikija. Miki si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani in v recepciji Mikija, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje.

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.
• Popusti ob raznih akcijah se ne prištevajo k popustom v ceniku.
• Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa do predvidenega datuma in se med seboj ne seštevajo.
• Družinski popusti veljajo samo ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju v tečaje katerih koli zvrsti.
• Ob vpisu več oseb iz iste družine velja polna oz. najvišja cena tečaja za osebo, ki tedensko opravi največje število redne vadbe, do popusta pa so upravičene ostale osebe iz družine, ki obiskujejo tečaje v istem vpisnem obdobju.
• Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti direktorja Miki PŠ, d.o.o.. 

7. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI
Plačilo udeležbe na tečajih (šolnino) in plačilo vseh drugih storitev mora udeleženec poravnati pred pričetkom plesnega tečaja oziroma drugih storitev (mesečno ali dvomesečno) z nakazilom na transakcijski račun Mikija ali z gotovino na recepciji Mikija, kar je pogoj, da sme udeleženec pristopiti h koriščenju storitev Mikija. V kolikor je bilo plačilo izvedeno na podlagi izdanega predračuna preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred začetkom novega plačilnega obdobja, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji v novem plačilnem obdobju predložiti dokazilo o plačilu. Stroški pošiljanja predračunov za poravnavo šolnine in drugih storitev se ne zaračunavajo, stroški obdelave in pošiljanja opomina zaradi neplačila pa se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 1,00 EUR/opomin. Storitve Mikija lahko koristijo zgolj tisti udeleženci, ki imajo do Mikija poravnane vse finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se jim udeležba pri posameznem plesnem tečaju ali drugih storitvah lahko prepove. 

8. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI
Plačilo za vadbo je preračunano na število ur v celotnem vadbenem obdobju (šolsko leto), zato so obroki enaki za vsako plačilno obdobje (mesec ali dva meseca) ne glede na različno število izvedenih ur v posameznem plačilnem obdobju. Tudi v primeru, da se treningi, zaradi višje sile oz. ukrepov vlade, iz dvorane preselijo na zoom, ostane plačilo vaj nespremenjeno. Vračilo plačila za tekoče plačilno obdobje ni možno. Lahko se odpove obisk vaj za prihodnje plačilno obdobje. Obvezno je pisno sporočilo na ermin@mikiples.com .

Odsotnost in plačevanje
Vadba se NE ZARAČUNA samo v primerih, če vadeči preneha z vadbo na začetku plačilnega obdobja (mesec/dva meseca) ali če je je bil odsoten vsaj 4x zapored oz. celo plačilno obdobje. O izpisu oz. bolezni nas morate obvestiti na elektronski naslov: ermin@mikiples.com najkasneje zadnji dan plačilnega obdobja, ko je vadeči z vadbo prenehal oz. bil odsoten zaradi bolezni. Dokazila o bolezni niso potrebna. 
V primeru naknadnega vpisa (zamujeni vsaj 2 vaji) v skupino se udeležencu vadnina za program ustrezno zmanjša za število zamujenih obiskov

VREDNOST IZVEDENIH VAJ:
1 vaja 20% cene
2 vaji 30% cene
3 vaje 45% cene
4 vaje 60% cene
5 ali več vaj 100% cene tečaja 

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine upošteva Miki samo v naslednjih primerih:
• Odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba). Ustrezno število vaj se odšteje od že vplačane šolnine na podlagi predložitve zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi.

Postopek obdelave podatkov za izvedbo poračuna šolnine zaradi odsotnosti udeleženca iz zgoraj navedenih vzrokov se, na podlagi pisne vloge udeleženca oz. starša, skrbnika udeleženca, izvede petnajsti dan po poteku plačilnega obdobja, v katerem je bil udeleženec odsoten. V postopku se poleg predloženih pisnih dokazil o obdobju upravičene odsotnosti  upoštevajo tudi interni podatki Mikija o dejanski prisotnosti udeleženca na tečaju v predmetnem obdobju. Poračun se izvede po zgoraj opisanem sistemu vrednotenja obračunske vrednosti posameznih vaj tečaja. 

Zmanjšanje šolnine upošteva Miki tudi v primeru:
• Odsotnosti zaradi naknadnega vpisa v skupino. Šolnina za program se ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj.
• Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati plesnih vaj, se zaračuna (po pogovoru plesnega pedagoga s starši) število že izvedenih vaj, preostanek že plačane šolnine Miki vrne. 

V primeru odsotnosti udeleženca od vaj iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, Miki udeležencu ne vrača dela ali celotne že vplačane šolnine. 

Že vplačana šolnina se zaradi neopravičene odsotnosti ne prenaša v naslednje tečajno oziroma plačilno obdobje, saj plačana šolnina zagotavlja udeležencu mesto v skupini. Že vplačano šolnino se vrača v celoti samo v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih udeležencev. 
Miki zagotavlja izvedbo plesnih tečajev v obsegu minimalno 6 vaj v plačilnem obdobju (na mesec oz. dva meseca). 

9. IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PRIMERIH VIŠJE SILE
V primerih višje sile (vojne, razglašene epidemije, pandemije, naravnih katastrof, …) preide Miki, v kolikor je to mogoče, iz dvoranskega načina izvajanja tečajev v način spletnega izvajanja t.i. Miki Zoom tečajev preko spletnih aplikacij (Zoom, Facebook, Skype, ipd.). V tem primeru Miki že vpisano stranko pisno obvesti o prehodu na izvajanje Miki Zoom tečajev in jo seznani s pogoji izvedbe. V kolikor stranka v postavljenem roku Mikiju ne poda pisne izjave, da ne želi obiskovati Zoom tečajev, se smatra, da sprejema pogoje izvedbe Zoom tečajev, da podaljšuje pogodbeno razmerje z Mikijem in se zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje Miki PŠ, d.o.o.«.  

10. KODEKS VEDENJA IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)
• Udeleženec mora priti na plesne vaje 5 - 10 minut pred začetkom vaje, in sicer v opremi, ki mu je bila svetovana s strani Mikija pri vpisu. Udeleženec ne sme zamujati in na kakršen koli način motiti poteka tečaja oziroma dela.
• Udeleženec se mora v garderobi preobleči in preobuti v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, mora udeleženec pustiti v garderobi pred plesno dvorano.
• Vrednejše predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) mora udeleženec odložiti na police v plesni dvorani, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete Miki ne nosi kakršne koli odgovornosti.
• V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen zaprtih plastenk, tj. bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do opreme v prostorih Mikija. V primeru neupoštevanja tega pravila mora udeleženec ob opozorilu reditelja ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. Miki v tem primeru udeležencu ni dolžan vrniti dela ali celotne šolnine.
• V primeru neplačila šolnine s strani udeleženca, udeležba na tečaju ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle šolnine.
• Predšolske in mlajše udeležence (otroke) oddajo starši plesnemu pedagogu pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu tečaja ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva za otroke Miki ne organizira, zato Miki odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela oziroma v času tečaja.

11. UPORABA DVORAN
Zasedenost dvoran Mikija je znana vsem receptorjem in učiteljem, ki delajo v Mikiju. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti. Tekmovalci PK MIKI uporabljajo dvorane izključno na podlagi rezervacije dvorane v prostih terminih in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se dvorane v prostih terminih lahko uporabijo samo ob vnaprejšnji rezervaciji in plačilu najemnine za uporabo dvoran po ceniku Mikija oz. po dogovoru z Mikijem.

12. POZABLJENE STVARI
Za pozabljene stvari Miki ne odgovarja. Vse najdene vrednejše predmete se shranjuje navpisnem mestu. 

13. INDIVIDUALNE URE
Storitev »Individualne ure« s stranko, plesnim parom, ali skupino, je potrebno plačati vnaprej. Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure. Šolnine ob kasnejših odjavah Miki ni dolžan vrniti.  

14. VARSTVO AVTORSKE PRAVICE
Vsebina učnih programov Mikija je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo družbi Miki PŠ d.o.o. Snemanje koreografij in učnih programov Mikija s strani udeležencev ali tretjih oseb ni dovoljeno, prav tako dokumentov, objavljenih na spletnih straneh Mikija ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne ali nekomercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Mikija. 

15. POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI MIKIJA
OPOZORILO:
Ob uporabi spletnih strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin spletnih strani pnv.si.
Z obiskom spletne strani oz. s prijavo na novice se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, uporaba spletne strani oz. prijava na e-novice ter izpolnjevanje obrazcev na strani ni možno.

1. Splošne določbe
Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: pogoji uporabe) strani pnv.si (v nadaljevanju: spletne strani) se nanašajo na pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh. Predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med MIKI PŠ, d.o.o., Kamniška cesta 24A, Zgornje Jarše, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: ponudnik), in vsako osebo, ki obišče spletno stran in/ali na kakršen koli način uporablja spletno stran (v nadaljevanju: uporabnik). Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe in/ali izbrisa katerega koli dela spletnih strani brez vnaprejšnjega obvestila. Ponudnik z namenom, da se uporabniku zagotovi čim boljša možna izkušnja, skrbi za stalno posodabljanje spletne strani. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava spletne strani občasno spreminjata brez predhodnega obvestila uporabniku.

2. Dostopnost spletne strani
Spletne strani so v splošnem dostopne 24 ur na dan. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletnih strani zaradi tehničnih razlogov. Ponudnik si prav tako pridržuje pravico do daljših prekinitev dostopa do spletnih strani v primerih povezanih z vzdrževalnimi deli in / ali zamenjavo opreme. Ponudnik ne jamči dostopa do spletnih strani v primerih izpadov v omrežjih ponudnikov internetne povezave ali kakršnih koli izpadih, napakah in / ali drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah, ki so posledica nedelovanje tretjih strank (izpad internetne povezave, izpad električnega napajanja,...) ter v primerih višjih sil. 

3. Omejitve dostopa do spletnih strani
Ponudnik si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 7. točki teh pogojev uporabe, omeji ali prekine dostop do vsebin spletnih strani za posamezni IP naslov uporabnika.

4. Starostne omejitve in odgovornost
Pri uporabi spletnih strani ni starostnih omejitev. Uporaba spletnih strani je namenjena uporabnikovi lastni uporabi. Prijava drugih oseb ali izpolnjevanje obrazcev za druge osebe ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

5. Varovanje osebnih podatkov in piškotki
Sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja je tudi politika varovanja osebnih podatkov in politika spletnih piškotkov. Dokumenta sta dosegljiva na naslednjih povezavah:
Politika varovanja osebnih podatkov 
Politika spletnih piškotkov

6. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se zaveda, da:
• Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin na spletnih straneh niso v vsakem trenutku 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja sistemov tretjih strani, ki so potrebni za dostop do spletnih strani (ponudniki internetne povezave, ponudniki električne energije,...), ponudnik ne prevzema odgovornosti.
• Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica nepravilne uporabe ali neznanja uporabnika pri uporabi storitev.
• Za uporabo storitev uporabnik potrebuje ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik, spletni brskalnik, dostop do interneta).
• Ponudnik tehnično ne more zagotoviti delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi začasno motile delovanje storitev.
• Vse informacije, gradiva in druge vsebine na spletnih straneh so informativne narave. Ponudnik po najboljših močeh poskuša zagotavljati čim boljšo predstavitev in delovanje spletnih strani ter ažurnost, popolnost in pravilnost podatkov, ki so predstavljeni na spletnih straneh. Kljub temu ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
• Brez predhodnega dovoljenja ponudnika se ne sme: kopirati, tiskati ali shranjevati objavljenih slik na spletnih straneh. Prav tako je brez predhodnega dovoljenja ponudnika izrecno prepovedana uporaba grafičnih elementov in znamk. 

7. Uporabnik se zaveže:
• Da ne bo vsebin, objavljenih na spletnih straneh, uporabljal v komercialne, nelagalne ali katere koli druge namene, razen tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe.
• Da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletnih straneh.
• Da ne bo poskušal pridobiti, zbirati in / ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov spletnih strani.
• Da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebin spletnih strani.
• Da ne bo uporabljal računalniških kod, zlonamernih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnim stranem in / ali ponudniku in njegovi programski ter strojni opremi.

8. Reklamacije
V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na info(at)pnv.si.

9. Kršenje pogojev uporabe
Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali splošne pogoje poslovanja, onemogoči dostop do spletnih strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pogojev poslovanja in / ali splošnih pogojev poslovanja s strani drugih uporabnikov, lahko sporočite na e-poštni naslov info(at)mikiples.com.

10. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev uporabe
Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne strani ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te pogoje uporabe, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.mikiples.com ali preko elektronske pošte, posebej če se spremembe nanašajo na spremembo politike varovanja osebnih podatkov. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve pogojev uporabe začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh pogoje uporabe ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi pogojev uporabe preklicati svojo registracijo ali nehati uporabljati storitve, vsebine ter karkoli drugega iz spletnih strani, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve pogojev uporabe sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo ponudniku sporoči preklic. Za preklic uporabe se šteje, da uporabnik več na noben način ne uporablja spletne strani ponudnika. 

16. POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Miki nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z  osebnimi podatki Miki upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov Miki med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem Miki uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. 

Miki od uporabnikov (udeležencev oz. njihovih zakonitih zastopnikov) za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd.), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje šolnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja dosežkov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, ipd., zbira sledeče osebne podatke uporabnika: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov udeleženca ter ime in priimek, številko mobilnega telefona in elektronski naslov skrbnika, če udeleženec skrbnika ima. 

Miki izvaja obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88, »GDPR«). 

Obdelovalec osebnih podatkov je družba Datastat, Svetovanje in izdelava statističnih podatkov in multimedijskih vsebin d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana preko pogodbenega razmerja z družbo Miki PŠ, d.o.o.. 

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Miki PŠ, d.o.o.« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med udeležencem in Mikijem, se udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik strinja in daje soglasje, da Miki osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa v Miki, razporejanja v vadbene skupine, za strokovne analize, obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila šolnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, z vadb, nastopov ipd., na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Mikija ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik (tj. udeleženec) nahaja.
 
S potrditvijo soglasja uporabnik (udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik) izrecno izjavlja:
• da je starejši/-a od 16 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
• da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani Mikija ter bodo občasno posredovani pristojnim državnim in/ali nevladnim inštitucijam, ne pa tudi tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
• da je seznanjen, da Miki osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbriše,
• da je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov MIKI PŠ, d.o.o., Kamniška c. 24a, 1235 Radomlje ali z elektronskim sporočilom na naslov info@mikiples.com ,
• da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
• da je seznanjen, da se v primeru podanega zahtevka za blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov oz. osebnih podatkov njegovega otroka, obligacijsko razmerje med uporabnikom/njegovim otrokom in Mikijem avtomatično prekine.
• da je seznanjen, da programi Mikija potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,
• da je seznanjen, da akt »Politika varovanja zasebnih podatkov«, ki je objavljen na spletni strani www.mikiples.com , podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi podrobnostmi.

17. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA
Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in Mikijem, je sklenjeno za nedoločen čas. Po zaključku posamičnega tečaja se samodejno podaljša za čas trajanja naslednjega tečaja, razen v primeru da udeleženec pisno, preko info@mikiples.com , vsaj 15 dni pred zaključkom posamičnega tečaja, katerega obiskuje, obvesti Miki, da naslednjega tečaja ne želi obiskovati. Pogodbo lahko odpove tudi Miki tako, da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti vnaprej, najmanj 15 dni pred zaključkom posamičnega tečaja, o tem obvesti.

V posebej utemeljenih primerih po presoji direktorja Mikija, lahko Miki odpove pogodbo tudi pred zaključkom posamičnega tečaja, vendar mora udeležencu vrniti sorazmerni del že plačane šolnine. 

18. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati dne 1. 8. 2022 z objavo na spletni strani Mikija www.mikiples.com  in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb, vsakokrat objavljeni veljavni splošni pogoji pa so udeležencem na voljo tudi na recepciji Mikija. 

Udeleženci so dolžni spremljati spletno stran Mikija glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila udeležencem, pri čemer začnejo spremenjeni splošni pogoji z dnem objave na spletni strani Mikija  www.mikiples.com neposredno učinkovati in se pogodbena razmerja nadaljujejo pod spremenjenimi pogoji. 

Radomlje, dne 1. 1. 2023 
Saša Eminić Cimperman,
direktorica


Prijava na brezplačne e-novice.

S prijavo na e-novice se strinjate, da MIKI PŠ, d.o.o. v skladu s svojo politiko zasebnosti do preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.

Naše lokacije po Sloveniji