Splošni pogoji Miki PŠ, d.o.o.

Pogodbeno razmerje med MIKI PŠ, d.o.o., kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.mikiples.com oz. jo izpolni na recepciji MIKI PŠ, d.o.o.. Prijavnice stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med MIKI PŠ, d.o.o. in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji.

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko.

Informacije in svetovanje

O pričetku in trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj ter ceni tečajev se lahko dobijo informacije:

· na spletni strani MIKI PŠ, d.o.o. www.mikiples.com

· po telefonu 041/628 284 v času uradnih ur

· osebno, na vpisnem mestu v času uradnih ur.

Informacija o delovnem času je objavljena na oglasni deski in na spletni strani MIKI PŠ, d.o.o.. Vse kar je potrebno s Splošnimi pogoji MIKI PŠ, d.o.o. sporočiti v pisni obliki, se lahko pošilja:

· na naslov MIKI PŠ, d.o.o., Kamniška c. 24a, 1235 Radomlje ali

· na e-mail:info@mikiples.com

Obdobje izvajanja plesnih programov, tečajev

Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov in tečajev poteka v MIKI PŠ, d.o.o. vsak dan v tednu, letno v časovnem obdobju 10 mesecev, od 1. septembra do 30. junija. Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov ne poteka v vnaprej objavljenih posameznih terminih v času praznikov in šolskih počitnic, razen, če je tak dogovor z vsemi tečajniki programa.

Vpis

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te prek spletne strani www.mikiples.com oz. na recepciji plesne šole.

Po oddaji prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve predračun za plačilo vadnine po elektronski pošti na naslov naveden v prijavnici. Vadnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za celoletne plesne programe, ki je objavljen na oglasni deski Plesne šole. Vadnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na obvestilu oz. najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec (velja samo za celoletni plesni program). Po prejemu plačila MIKI PŠ, d.o.o. izda račun.

Na vaji je možna prisotnost le ob poravnani vadnini.

Če po vpisu in obisku ene uvodne vaje udeleženec ne želi več obiskovati plesnega programa, lahko stranka (oz. starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski pošti. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega programa na način, da stranka (starši, skrbniki) o navedenem obvestijo MIKI PŠ, d.o.o. po elektronski pošti najkasneje zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec (velja za celoletni plesni program) oz. najkasneje 7 dni po prenehanju obiskovanja vaj (velja za semestrske tečaje).

A) v celoletne plesne programe

Celoletni rekreativni plesni program in plačilo šolnine za ta program je razdeljeno na 10 mesecev.

Plesni program se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih. Če se plesni program ne izvede, se plačane vadnine strankam v celoti vrnejo. MIKI PŠ, d.o.o. si pridržuje pravico odpovedi programa na dan in uro pričetka prve vaje programa.

B) v semestrske tečaje za otroke, mladino in odrasle

Plesni tečaji za otroke, mladino in odrasle se izvajajo po sklopih-semestrih. Semester obsega osem zaporednih vaj. Po sklopih se plačuje tudi vadnina za te plesne tečaje.

Plesni tečaj se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih udeležencev. Če se plesni tečaj ne izvede, se plačane vadnine udeležencem v celoti vrnejo. MIKI PŠ, d.o.o. si pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje tečaja.

Način plačila

Vadnina in ostali stroški se lahko poravnajo z bančnim nakazilom v skladu s podatki, navedenimi na predračunu, pa tudi na recepciji MIKI PŠ, d.o.o. z gotovino v času uradnih ur.

Plačilni pogoji in cenik storitev

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem mestu, objavljeni pa so tudi na spletni strani plesne šole. Plačilne pogoje in cenik objavi MIKI PŠ, d.o.o. vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto. MIKI PŠ, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvesti preko elektronske pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

Vadnina

Vadnino morate poravnati do roka plačila navedenega na predračunu oz. najkasneje do 15. v mesecu (velja za mesečne tečaje).

Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani vadnini.

Obračun plesnih vaj


Plačilo za vadbo je preračunano na število ur v celotnem vadbenem obdobju (šolsko leto), zato so obroki enaki za vsako plačilno obdobje (mesec ali dva meseca) ne glede na različno število izvedenih ur v posameznem plačilnem obdobju. Tudi v primeru, da se treningi, zaradi višje sile oz. ukrepov vlade, iz dvorane preselijo na zoom, ostane plačilo vaj nespremenjeno. Vračilo plačila za tekoče plačilno obdobje ni možno. Lahko se odpove obisk vaj za prihodnje plačilno obdobje. Obvezno je pisno sporočilo na ermin@mikiples.com.

Odsotnost in plačevanje


Vadba se NE ZARAČUNA samo v primerih, če vadeči preneha z vadbo na začetku plačilnega obdobja (mesec/dva meseca) ali če je je bil odsoten celo plačilno obdobje zaradi bolezni. O izpisu oz. bolezni nas morate obvestiti na elektronski naslov: ermin@mikiples.com najkasneje zadnji dan plačilnega obdobja, ko je vadeči z vadbo prenehal oz. bil odsoten zaradi bolezni. Dokazila o bolezni niso potrebna.

V primeru naknadnega vpisa v skupino se udeležencu vadnina za program ustrezno zmanjša za število zamujenih obiskov.

Odgovornost in zavarovanje

Udeležba na plesnih vajah in treningih je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje udeleženca ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejajo stranke same.

Obisk plesnih vaj in treningov

Na vajo ali trening se pride vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam je svetovano ob vpisu oz. s strani plesnega učitelja oz. trenerja. Z delom se pričenja točno, z zamujanjem se moti potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki.

Predšolske in šolske otroke starši oz. skrbniki oddajo učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva Plesna šola nima organiziranega, zato odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela – to je v času plesne vaje ali treninga.

Trajanje programa in tečaja ter posamezne vaje

Trajanje programa in tečaja je navedeno v razpisu programov in tečajev. V splošnem velja, da potekajo plesni programi za otroke v obliki celoletnega dela – razdeljeni na semestre, ki obsegajo 8 vaj ali na posamezne mesece, ter, da plesni tečaji za odrasle potekajo v sklopih vaj, ki obsegajo 8 vaj oz. število vaj, kot je to določeno v razpisu tečajev.

Število vaj tedensko (enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko) in trajanje vaje (45, 60, 75 ali 90 minut dela) je navedeno v razpisu. Potreben odmor traja največ 5 minut.

Urnik

Plesni programi in tečaji potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu programov in tečajev.

MIKI PŠ, d.o.o. se obvezuje izpeljati vse plesne programe in tečaje v skladu z določenim rednim programom, v času in na lokaciji razpisanih programov in tečajev. V primeru odsotnosti učitelja, MIKI PŠ, d.o.o. poskrbi za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, se stranke o odpadli vaji pravočasno obvesti, odpadlo vajo pa se nadomešča po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).

Uporaba dvoran

Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v Plesni šoli. Tečajniki oz. udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja vaje oz. treninga ob prisotnosti učiteljev. Učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.

Čistoča dvoran in odnos do prostorov

V dvorane tečajniki oz. udeleženci vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do vse lastnine v prostorih MIKI PŠ, d.o.o.. V primeru poškodovanja katerekoli lastnine MIKI PŠ, d.o.o., poškodovalec Plesni šoli odgovarja za vso povzročeno škodo in jo je dolžan tudi povrniti.

V primeru neupoštevanja predhodno navedenih pravil, lahko učitelj od tečajnika oz. udeleženca zahteva, da zapusti dvorano. V tem primeru stranka ne more zahtevati povračila denarja.

Garderoba

Stvari lahko v garderobi in na drugih mestih namenjenih garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na vpisnem mestu.

Pozabljene stvari

Za pozabljene stvari Plesna šola ne odgovarja. Vse najdene predmete se shranjuje na vpisnem mestu. Hranimo jih do konca šolskega leta, potem jih oddamo dobrodelnim organizacijam.

Obveščanje o izvajanju aktivnosti

MIKI PŠ, d.o.o. po elektronski pošti na vse naslove navedene v prijavnico občasno obvešča udeležence o izvajanju aktivnosti v zvezi s svojo redno in dodatno ponudbo.

Odgovornost v primeru višje sile

V primeru nastopa višje sile, to je okoliščin, ki so neodvisne od volje MIKI PŠ, d.o.o. in jih ta ni mogel preprečiti, niti odpraviti ali se jim izogniti, in zaradi katerih MIKI PŠ, d.o.o. določenega tečaja ne more izvesti na način ali v obsegu, kot je bilo prvotno dogovorjeno, MIKI PŠ, d.o.o. ne odgovarja za škodo ter denarja od že vplačanih vadnin ne vrača.

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

MIKI PŠ, d.o.o. skrbi za varnosti osebnih podatkov svojih strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

MIKI PŠ, d.o.o. od udeležencev za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke udeleženca: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev MIKI PŠ, d.o.o.« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa, se udeleženec strinja in daje soglasje, da MIKI PŠ, d.o.o. osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih MIKI PŠ, d.o.o. ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se udeleženec nahaja.

S potrditvijo soglasja udeleženec izrecno izjavlja:

· da je starejši/-a od 18 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,

· je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov MIKI PŠ, d.o.o., Kamniška c. 24a, 1235 Radomlje Novo mesto ali z elektronskim sporočilom na naslov info@mikiples.com,

· da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

· da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani MIKI PŠ, d.o.o. in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,

· da je seznanjen, da MIKI PŠ, d.o.o. osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,

· da je seznanjen, da programi MIKI PŠ, d.o.o. potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,

· da je seznanjen, da »Politika o varovanju zasebnosti MIKI PŠ, d.o.o.« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.

 

MIKI PŠ, d.o.o. / februar 2020

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za MIKI PŠ, d.o.o. je Špela Rozman. Na njo se lahko obrnete prek info@mikiples.com


Prijava na brezplačne e-novice.

S prijavo na e-novice se strinjate, da MIKI PŠ, d.o.o. v skladu s svojo politiko zasebnosti do preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.

Naše lokacije po Sloveniji